Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Na otwarty konkurs z zakresu rozwoju kultury fizycznej wpłynęły 52 oferty, z których 25 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród 27 ofert spełniających wymogi formalne 18 wybrano do realizacji.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania samorządu województwa warmińsko–mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny)” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

WIĘCEJ INFORMACJI